HOROSKOP -KOZOROH

Napsal Zenazenazena.bloger.cz (») 13. 1. 2012 v kategorii ŠŤASTNÍ LIDÉ, přečteno: 614×
n201005180029-288.jpg

 CO ČEKÁ KOZOROHA V ROCE 2012

Pro osoby narozené v Kozorohu je to velice slibný rok. Během prvního čtvrtletí budete natolik zaměstnání, ţe ani nepostřehnete, jak ten čas ubíhá. Dosáhnete mnohého, pokud budete chtít. Kozorozi narození mezi 22. 12. a 10. 1. mají nakročeno k úspěchu. Budete mít šanci postoupit či obsadit ta nejlepší, ale také nejnáročnější místa. Nebude to zadarmo, mnozí budete vystaveni značné fyzické i psychické zátěţi. Zvlášť příznivě se bude dařit podnikatelům, obchodníkům, vedoucím pracovníkům, programátorům, zemědělcům i sportovcům. Kozorozi narození mezi 11. 1. a 20. 1. musí nutně dořešit staré resty a začít novou etapu svého ţivota. Seberte všechny síly a zkušenosti a neobávejte se realizovat své plány. Je třeba i trochu riskovat, planety hovoří, ţe většině se to vyplatí. Svobodní jedinci by měli být nakloněni novým setkáním. Obchodní i milostné zájmy se prolínají. Jde o zvlášť příznivé období pro zaloţení rodiny. V zásadě kaţdý Kozoroh dokáţe prosadit svou autoritu, kdykoli se mu jen chce. Nejhorším nepřítelem jsou vaše ohledy, úzkostlivost, ale i neústupnost, která vás později přivádí do nesnází a problémů. Shledáte-li na věcech i prvky humorné, budete proţívat úspěšný rok.

KOZOROH A KARIÉRA

Ctiţádostiví Kozorozi mohou očekávat výrazné zlepšení v prvním čtvrtletí a od září do prosince. Budete obdařeni schopností kalkulovat, vymýšlet a přemýšlet, mnozí dostanou chuť zlepšit si své dosavadní vzdělání. Nic pro vás nebude nedostiţné, ke všemu budete přistupovat s velkou odvahou a takovou houţevnatostí, ţe vám i nepřátelé budou ustupovat z cesty. Bude to vše díky vaší energii, vytrvalosti, logickému myšlení a zejména schopnosti poprat se s problémy a řešit i ty nejtěţší úkoly. Je také moţné, ţe se vám nevyhne nějaký ten šrám, ale nebude vám to vadit, o to více bojovnější a odváţnější budete. Je více neţ pravděpodobné, ţe se mnohým podaří prosadit nové progresivní názory a zároveň vyřešit řadu problémů. Výjimečně bude většina z vás naladěna optimisticky. Hůře si povedou Kozorozi s prudkým temperamentem a výbušnou povahou, kteří zatvrzele lpí na svých argumentech a mají tendenci jít za svým cílem za kaţdou cenu, třeba i proti všem. Ti by se měli nad svým chováním zamyslet a raději táhnout s ostatními za jeden provaz.

KOZOROH A PENÍZE

V oblasti financí bude tento rok nadějný, pokud se objeví nějaké problémy či těţkosti, budou průběţně ustupovat. Nejeden Kozoroh se rozhodne pro velké nákupy nebo pro věci, které nějak souvisejí s jeho koníčky. Ţeny investují peníze do svého zjevu a šatníku, budou si chtít vylepšit svůj image. Rovněţ studium a různé kurzy pohltí část výdělku Kozorohů. Pracovně i finančně by se mělo nejvíce dařit Kozorohům narozeným mezi 22. 12. a 10. 1., a to v prvním čtvrtletí a v září aţ prosinci. Pozor si dávejte na duben, červenec a srpen, kdy můţete překročit finanční rozpočet. Mějte vţdy něco v záloze, myslete na nečekaná vydání a na zadní kolečka. Rozhodně v tomto roce nikomu nepůjčujte peníze, ale buďte opatrní i ve věci vlastních půjček. Nelze vyloučit, ţe hrozí finanční ztráty, nedorozumění a soudní spory.

KOZOROH A LÁSKA

Kozoroh je silnou bytostí. Vůle, pracovitost, tvořivost, chuť jít vpřed mu často mohou být aţ ke škodě, neboť mu uniká smysl pro romantiku. Prozkoumat vnitřní pocity Kozoroha je velmi obtíţné. Většina Kozorohů emoce jako lásku, radost, hněv či nervozitu dovedně skrývá. K lásce potřebují impulz, postupné gradování citů, vyváţené jednání, coţ chvíli trvá, potom ale do toho spadnou, ani nevědí jak. Kozorozi jsou praktičtí i v milování, nejraději spojí příjemné

s uţitečným. Milují se rádi, ale do sexu se nenutí, milují se jen tehdy, jsou-li v souladu s partnerem přes den, v opačném případě dokáţou vzdorovat několik dní aţ týdnů. Kozorozi narození mezi 22. a 31. 12. si více hledí svého domova a rodiny a mělo by se jim opravdu dařit. Navíc budou natolik vytíţení, ţe jim sotva zbude čas na nějaké zálety. Nezadaní Kozorozi, narození mezi 1. a 10. 1., mají velkou šanci potkat spřízněnou duši. Daleko více problematické vztahy mohou proţívat Kozorozi narození mezi 11. a 20. 1. Nejspíš se budou potýkat se zklamáním, partneři zřejmě nebudou takoví, jak by si představovali, nebo se vztah nějak zvrtne. Nedoporučuje se řešit nezdary alkoholem! Nepřestaňte hledat lásku. Nejvhodnější partner Kozoroha: Býk, Panna, Ryby Neutrální partner Kozoroha: Rak, Lev, Štír, Střelec, Vodnář Konfliktní partner Kozoroha: Beran, Blíţenci, Váhy, jiný Kozoroh

KOZOROH A ZDRAVÍ

Zdravotní problémy bývají nejčastěji spojené s krevním oběhem a velkou fyzickou a duševní námahou. Trpí na bolesti hlavy, bolestmi krční a bederní páteře, kloubů, trápí je revmatismus, nadměrné pocením, koţní vyráţky, zvětšené póry a akné. Častěji neţ jiná znamení trpí duševními stresy, ledvinovými infekcemi, prostatou a problémy se ţenskými orgány. Někteří si stěţují na ţaludek, nadýmání a špatné trávení. Větší pozor na své zdraví a správnou ţivotosprávu by si měli dávat Kozorozi narození mezi 1. 1. a 20. 1. NEPŘEPÍNEJTE SVÉ SÍLY v dubnu, červenci a srpnu. Obecně platí, ţe lidé narození ve znamení Kozoroha vykonávají obvykle víc práce, neţ je jejich povinnost. Rovněţ si dávejte v tyto měsíce pozor na příslovečnou trpělivost Kozoroha, protoţe kdyţ ji jednou ztratí a rozzuří se, přestane se ovládat, a to pak je třeba brát skutečně váţně, protoţe následky mohou být značné. Jakékoli domluvy a argumentace jsou zbytečné, Kozoroh napadá vše, co mu stojí v cestě. Jediná rozumná věc, kterou lze v této situaci udělat, je jít mu z cesty a vyčkat, aţ vychladne.

KOZOROH A PSYCHIKA

Kozoroh je spolehlivý, klidný, metodický, ale také umíněný a tvrdohlavý. Přestoţe je v zásadě introvert, můţe se za jistých okolností projevit jeho prudká, vznětlivá a energická povaha, která ho dokáţe proměnit ve velice výmluvného a neúnavného řečníka. Nehůře proţívá pracovní a citové nezdary. Kozoroh patří k nejpesimističtějším ze všech dvanácti znamení zvěrokruhu, kdyţ se mu rozpadne rodina nebo ztratí práci, těţko se s tím vyrovnává. Zapomene i na předešlé úspěchy a před sebou vidí jen ten jediný černý bod. Není snadné ho ovlivnit a pomoci mu. Lpí na vţitých návycích, má velký respekt k rodinnému ţivotu a tradicím. Po zklamání zůstává většinou sám.

KOZOROH A SPORT

Většina Kozorohů je velmi aktivní, miluje pohyb a sport. Tito zrozenci jsou velmi soutěţiví, dávají přednost zimním sportům, lyţování, běţkám i pěším túrám. Baví je horolezectví, jízda na kole a míčové hry. Řada Kozorohů miluje golf, squash, zajímají se o karate, judo, box i kulečník. Jsou to výborní hokejisté, fotbalisté, nohejbalisté i plavci. Ţeny rády tančí, věnují se aerobiku, stepu, gymnastice a tai-či. KOZOROH A ROSTLINY PLUS BYLINNÉ ČAJE Sedmikráska, sněţenka, trnka, vavřín, topol, kaštan, modřín. Trnkový čaj je pokládán za dobrý prostředek proti špatnému trávení, je výborný k posílení ţaludku, proti zácpě, koţním vyráţkám a ekzémům. Andělikový čaj je vhodný proti

sklíčenosti, malomyslnosti a úzkosti, neboť obsahuje látky, které mají vyrovnávající účinky na nervovou soustavu. Rovněţ se pouţívá při nechutenství a pocitu celkové slabosti. Je vhodný také při jarní únavě.

KOZOROH A BARVY

Osoby narozené v Kozorohu příliš nemilují křiklavé barvy a nápadné vzory. Většinou dávají přednost tmavším odstínům. Ţádné zářivé výstřelky, nýbrţ šedá, hnědá, olivová, tmavě modrá, černá. Nezaškodilo by barvy trochu zesvětlit, například zkombinovat s tóny sytě ţluté, oranţové a bronzové. KOZOROH A VŮNĚ Skořicové a levandulové vonné tyčinky zahánějí deprese, černé myšlenky, pomáhají při nervové vyčerpanosti. Santalové orientální tyčinky dodají myšlení i jednání hloubku. Dobrou náladu vyvolává vůně vavřínu, borovice a grapefruitu. Do aromalamp se hodí hřebíček, muškát, rozmarýn či zázvor – provoní celý byt.

KOZOROH A KAMENY

Magnezit pomáhá při neurologických bolestech hlavy, zubů a zad a podpůrně působí při léčení revmatismu i prostaty. Granát a karneol posilují celé tělo a zmírňují křeče. Chalcedon přináší přátelství, štěstí, duševní inspiraci a výřečnost. Je rovněţ vhodný při onemocnění trávicího traktu.

RADA PRO VŠECHNY KOZOROHY

Klidně plánujte budoucnost, ale na přítomnost nezapomínejte. Práce je důleţitá, ale odpočinek rovněţ. Odhoďte negativismus a vyhledávejte společenské kontakty. Více komunikujte zejména s mladými lidmi. Snaţte se více otevřít své nitro a neobávejte se říct vše, co máte na srdci. Drţte krok s módou a dbejte na sebe. Nesnaţte se mít na kontě víc, neţ můţete. Dopřejte si aspoň jednou do roka pořádnou dovolenou.

VÍTE, ŢE...

...Kozoroh má obzvláště velké vědomí vlastní zodpovědnosti?

Víte, ţe slyší jen to, co chce, a na hloupé ţvásty odmítá reagovat?

Víte, ţe má svoji hlavu, svoje myšlení, kterému je často těţké porozumět?

Víte, ţe často působí jako chladný a bezcitný člověk, ale opak je pravdou?

Víte, ţe je velmi realistický a konzervativní a ţe miluje pevný řád a rodinu?

Víte, ţe k lásce potřebuje impulz, postupné gradování citů?

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a šest